Utazási feltételek [Ritalia Travel]

Utazási feltételek [Ritalia Travel]

Utazási szerződés

Általános szerződési feltételek

 

A Ritalia Travel Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 7130 Tolna, Fém u. 22., cégjegyzékszám: 17-09-008935, engedélyszám: U001312, adószám: 23564815-2-17,  Iroda : 7130 Tolna Kossuth Lajos u. 12/1., tel/fax: 74/440-486,   7030 Paks Villany u. 02. tel/fax : 75/311-130 non stop 30/603-7420, e-mail: info@ritaliatravel.hu, honlap: www.ritaliatravel.hu bank: K&H Bank 10402238-50526667-49481009  , vagyoni biztosíték: Eub Utazási Biztosító Zrt., ) a továbbiakban Utazási Iroda által szervezett külföldi és belföldi utazásokra vonatkozóan az alábbiak az irányadóak:

1)     2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről

2)     2009. évi LXXVI. Tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.

3)     213/1996.(XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

4)     472/2017.(XII.28.) Korm. rendelete az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

5)     473/2017.(XII.28.) Korm. rendelete az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről.

Az alábbi Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda és az Utas között létrejövő egyedi Utazási Szerződés részét képezik.

I. Az utazási szerződés létrejötte, megkötése

 1. Az utazási szerződés az Utas (ok) és az Utazási Iroda között az utazási szerződés aláírásával vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg vagy a teljes részvételi díj megfizetésével egyidejűleg jön létre.
 2. Ha az Utas nem személyesen jár el, akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utast, s az esetleges megbízás nélküli ügyvitelből származó, az Utazási Irodát ért, illetve annak érdekkörében felmerült károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 3. A szerződéses adatokban bekövetkezett esetleges változásokról az Utazási Iroda haladéktalanul értesíti az Utast.
 4. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az Utazási Iroda bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti.

II.   Részvételi díj, fizetési feltételek

 1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezési költséget, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget, és az Áfa összegét foglalja magába. A biztosítási díjak, az esetleges vízumdíjak, reptéri illetékek, helyben fizetendő fakultatív programok értéke, kaució, üdülőhelyi díj, egyéb külön felszámításra kerülő szolgáltatások ellenértéke a részvételi díjban nem szerepel. Az útlemondási biztosítást az ár nem tartalmazza, igény esetén jelentkezéskor köthető meg, amelynek díja 5% (EUB).  Amennyiben a jelentkezés napján utasbiztosítással együtt köti meg az útlemondási biztosítását,  úgy az útlemondási biztosítás a részvételi díj 4% (EUB)! Az útlemondási szerződés díja az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza.
 2. Az Utazási Iroda a részvételi díjban szereplő árakat 320 Ft / euró árfolyamig garantálja (ettől eltérő árfolyamot a konkrét ajánlat tartalmazhat)!
 3. Az Utazási Iroda által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni, mely a részvételi díj 40 %-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig be kell fizetni. Amennyiben ezen időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazási Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti. Az Utas ebben az esetben köteles az Utazási Irodának a szerződés későbbiekben meghatározott költségeit megtéríteni. A hátralék tárgyában az Utazási Iroda külön értesítést nem küld.
 4. Ha az Utas az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében, egy összegben kell befizetnie.
 5. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, részvételi jegyet (voucher) ad át az Utasnak az utazás megkezdése előtt.

III.   Az utazási szerződés módosítása, a szerződés megszűnése és jogi következményei (lemondási feltételek)

 1. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás tervezett megkezdése előtt 20. napig, írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény áll elő (politikai helyzet, természeti csapás ), vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb utaslétszámot nem éri el ( a minimum létszámot az adott programleírás tartalmazza).
 2. Ha az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek módosítását kezdeményezi, az Utas köteles az Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megfizetni.
 3. A kötbérezési határidőn belül ( 60 nap ) történő változtatás csak meghatározott sztornó díjak megfizetése mellett lehetséges. 60 napon túli lemondás esetén 5.000 Ft/fő ügyintézői költség fizetendő.
  Lemondás esetén az alábbi kötbérköltségeket kell megfizetni:                                                            

60 - 45. nap között a részvételi díj 10 %-a

44 - 21. nap között a részvételi díj 25%-a

20 - 14. nap között a részvételi díj 50 %-a

13 - 7. nap között a részvételi díj 75 %-a

                                               6 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100 % -a.

Ettől eltérő speciális lemondási feltételeket ajánlataink tartalmazhatnak. Belföldi szálláshely foglalása esetén a fenti feltételek nem érvényesek, a szálloda lemondási feltételei az irányadóak. A lemondási határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás igazoltan, írásban irodánkba megérkezik. Az utas hozzájárul, hogy a  bánatpénzt  az utazási iroda az előlegből (részvételi díjból) levonhatja.

 1. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt kizárják az utazásból, vagy más okból önmagát zárja ki, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a részvételi díj arányos részének ( beleértve az Utazási Iroda szervezési díját is ) visszatérítését nem követelhet.
 2. Az utazás megkezdését követően, ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását vagy megsérti a hatályos jogszabályokat, úgy az Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni az Utazási szerződéstől, és az Utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az Utas a részvételi díjat nem követelheti vissza, és az Utazási Iroda jogosult a részvételi díjon felül felmerült kárának megtérítését az Utastól követelni.
 3. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata vagy egyéb jogszabályi követelmény miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett hozzátartozója is lemond, a lemondás miatt a III/3.-as pontban meghatározott kötbér költségeket tartozik megfizetni. Amennyiben az utas saját hibájából az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll a szerződéstől, a Kft.-nek jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. A szerződéstől való elállás az is, ha az Utas az utazáson nem jelenik meg.
 4. Az autóbuszos utazások esetén a felszállási hely módosítása indulás előtt 10 nappal nem lehetséges. Indulás előtt 14 nappal ( illetve telítettségtől függően akár hamarabb is ) az autóbusz várható menetrendje és a transzferek miatt a felszállási helyek korlátozása előfordulhat bajai és kalocsai felszállási igény esetén, a két város összevonása a transzferálás miatt előfordulhat. Kérjük bajai és kalocsai utasaink megértését! Indulás előtt érdeklődhet az autóbusz pontos menetrendjéről. Igyekszünk a legkisebb kitérőkkel kivitelezni az utazást.
 5. Az utas tudomásul veszi, hogy a buszos utazások során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utas számára kötelező. Amennyiben az utas nem, vagy nem rendeltetésszerűn használja a biztonsági övet, a Kft. az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.
 6. Az autóbuszon fix ülőhely felára 1.000 Ft / fő.

Árváltozások:


ÁFA változás, valutaárfolyam-változás, valamint szállítási költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell.

Az utas költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta.

Az utasnak ilyen esetben a befizetett összeget vissza kell kapnia, és ezen felül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.

 

IV.   Útlevél, vízum, biztosítás

 1. Az Utas,  saját állampolgárságának ismeretében,  köteles érvényes útleveléről, vízumról gondoskodni, a mindenkori útlevél, vám, vízum, stb. szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az Utast terhelik. Az útvonalról, a cél és tranzit országokról való tájékozódásért és az ennek elmulasztásából származó esetleges kötelezettségekért az Utas felelős.
 2. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek az Utazási Irodában, illetve ügynökségeknél az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők.
 3. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv ( kórház, rendőrség, szállásadó ) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.
 4. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető. A megkötés elmulasztásából eredő kár megtérítésére az Utazási Iroda semmilyen körülmények között nem kötelezhető.   

V. Egyéb rendelkezések         

 1. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Ha az Iroda a szerződést nem teljesíti, úgy az utas kívánsága szerint vagy a díjat köteles visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A saját szervezésű utak esetén kártérítési összeg  felső határa (vagyoni és nem vagyoni jellegű) semmilyen esetben sem haladhatja meg  a részvételi díj kétszeresét. Az iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerülő okból nem vett igénybe. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.. A kifogásra okot adó eseményt, színhelyet pedig az Iroda csoportkísérőjével, kihelyezett idegenvezetőjével a helyszínen haladéktalanul közölni kell és jegyzőkönyvbe kell foglalni. Irodánk non stop telefonszámán (30/603-7420) azonnal kérjük bejelenteni a problémát még az utazás ideje alatt.   Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait - az utazás tényleges befejezését követő 7 napon belül - írásban, abban az irodában, ahol az utazásra jelentkezett, az Iroda tudomására kell hozni. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példányát       (214-es tv 12§/5) Amennyiben az utas kárigényét késve, vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). A benyújtott kárigény megválaszolási határideje 30 nap.
 2. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos, minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy hatáskörtől függően kikötik a Szekszárd Bíróság kizárólagos illetékességét. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.
 3. Az utas az utazási szerződés aláírásával elismeri, hogy a Ritalia Travel Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során felvett személyes adatait az utazásszervező Ritalia Travel Kft. kezelje, felhasználja, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailen) bármikor felkeresse.
 4. A 2011. január 01-től hatályos, többször módosított Áfa törvénykönyv 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást

– nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként ) veszi igénybe,

- adóalanyként a saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként ( azaz utasként ) veszi igénybe,

- adóalanyként a saját nevében, de más javára ( azaz nem utasként ) veszi igénybe.

 1. Jelen szerződésben foglaltakhoz képest eltérő feltételeket adott utazás jelentkezési lapja, programleírása tartalmazza.

Kijelentem, hogy Ritalia Travel utazási szerződését a hozzátartozó kiegészítőkkel (programleírás, biztosítási feltételek) együtt ismerem és elfogadom.

 

Kelt: ….....................................                                     Megrendelt utazás: …...............................................

 

 

Megrendelő: ….....................................

 

Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződésről

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.(XII.28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Ritalia Travel Kft. felelős.

Ezenkívül a Ritalia Travel Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok

-         Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

-         Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

-         Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

-         Az utazók ésszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

-         Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

-         Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése lőtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

-         Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

-         Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése lőtt bármikor felmondhatják a szerződést.

-         Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetőek a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

-         Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

-         Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül

-         Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Ritalia Travel Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős EUB Zrt. révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelezési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Tel: +36-1-458-5800), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Ritalia Travel Kft.

 

UTAZÁSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE (doc)