Utazási feltételek [Ritalia Travel]

Utazási feltételek [Ritalia Travel]

Utazási szerződés

Általános szerződési feltételek

 

A Ritalia Travel Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 7130 Tolna, Fém u. 22., cégjegyzékszám: 17-09-008935, engedélyszám: U001312, adószám: 23564815-2-17,  Iroda : 7130 Tolna Kossuth Lajos u. 12/1., tel/fax: 74/440-486,   7030 Paks Villany u. 02. tel/fax : 75/311-130 non stop 30/603-7420, e-mail: info@ritaliatravel.hu, honlap: www.ritaliatravel.hu bank: K&H Bank 10402238-50526667-49481009  , vagyoni biztosíték: Eub Utazási Biztosító Zrt., ) a továbbiakban Utazási Iroda által szervezett külföldi és belföldi utazásokra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről (1959. évi IV. törvény) utazási szerződéseiről szóló rendelkezései (415-416 §), az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. XII. 23. Korm. rendelet és az utazási szerződésről szóló 281/2008. XI. 28. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók és alkalmazandók az alábbi általános utazási feltételekkel együttesen.

Az alábbi Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda és az Utas között létrejövő egyedi Utazási Szerződés részét képezik.

I. Az utazási szerződés létrejötte, megkötése

 1. Az utazási szerződés az Utas (ok) és az Utazási Iroda között az utazási szerződés aláírásával vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg vagy a teljes részvételi díj megfizetésével egyidejűleg jön létre.
 2. Ha az Utas nem személyesen jár el, akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utast, s az esetleges megbízás nélküli ügyvitelből származó, az Utazási Irodát ért, illetve annak érdekkörében felmerült károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 3. A szerződéses adatokban bekövetkezett esetleges változásokról az Utazási Iroda haladéktalanul értesíti az Utast.
 4. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az Utazási Iroda bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti.

II.   Részvételi díj, fizetési feltételek

 1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezési költséget, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget, és az Áfa összegét foglalja magába. A biztosítási díjak, az esetleges vízumdíjak, reptéri illetékek, helyben fizetendő fakultatív programok értéke, kaució, üdülőhelyi díj, egyéb külön felszámításra kerülő szolgáltatások ellenértéke a részvételi díjban nem szerepel. Az útlemondási biztosítást az ár nem tartalmaz, igény esetén jelentkezéskor köthető meg, amelynek díja 5% (EUB).  Amennyiben a jelentkezés napján utasbiztosítással együtt köti meg az útlemondási biztosítását,  úgy az útlemondási biztosítás a részvételi díj 4% (EUB)!
 2. Az Utazás Iroda a részvételi díjban szereplő árakat 320 Ft / euró árfolyamig garantálja (ettől eltérő árfolyamot a konkrét ajánlat tartalmazhat)!
 3. Az Utazási Iroda által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni, mely a részvételi díj 40 %-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig be kell fizetni. Amennyiben ezen időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazási Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti. Az Utas ebben az esetben köteles az Utazási Irodának a szerződés későbbiekben meghatározott költségeit megtéríteni. A hátralék tárgyában az Utazási Iroda külön értesítést nem küld.
 4. Ha az Utas az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében, egy összegben kell befizetnie.
 5. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, részvételi jegyet (voucher) ad át az Utasnak az utazás megkezdése előtt.

III.   Az utazási szerződés módosítása, a szerződés megszűnése és jogi következményei (lemondási feltételek)

 1. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás tervezett megkezdése előtt 20. napig, írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény áll elő ( politikai helyzet, természeti csapás ), vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb utaslétszámot nem éri el ( a minimum létszámot az adott programleírás tartalmazza).
 2. Ha az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek módosítását kezdeményezi, az Utas köteles az Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megfizetni.
 3. A kötbérezési határidőn belül ( 60 nap ) történő változtatás csak meghatározott sztornó díjak megfizetése mellett lehetséges. 60 napon túli lemondás esetén 3.000 Ft/fő ügyintézői költség fizetendő.
  Lemondás esetén az alábbi kötbérköltségeket kell megfizetni:                                                            

                                                           60 – 35. nap között a részvételi díj 10 %-a

                                                           34-21. nap között a részvételi díj 40%-a

                                                           20-11. nap között a részvételi díj 75 %-a

                                               10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100 % -a.

Ettől eltérő speciális lemondási feltételeket ajánlataink tartalmazhatnak. Belföldi szálláshely foglalása esetén a fenti feltételek nem érvényesek, a szálloda lemondási feltételei az irányadóak. A lemondási határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás igazoltan, írásban irodákba megérkezik. Az utas hozzájárul, hogy a  bánatpénzt  az utazási iroda az előlegből (részvételi díjból) levonhatja.

 1. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt kizárják az utazásból, vagy más okból önmagát zárja ki, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a részvételi díj arányos részének ( beleértve az Utazási Iroda szervezési díját is ) visszatérítését nem követelhet.
 2. Az utazás megkezdését követően, ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását vagy megsérti a hatályos jogszabályokat, úgy az Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni az Utazási szerződéstől, és az Utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az Utas a részvételi díjat nem követelheti vissza, és az Utazási Iroda jogosult a részvételi díjon felül felmerült kárának megtérítését az Utastól követelni.
 3. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata vagy egyéb jogszabályi követelmény miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett hozzátartozója is lemond, a lemondás miatt a III/3.-as pontban meghatározott kötbér költségeket tartozik megfizetni.
 4. Az autóbuszos utazások esetén a felszállási hely módosítása indulás előtt 10 nappal nem lehetséges. Indulás előtt 14 nappal ( illetve telítettségtől függően akár hamarabb is ) az autóbusz várható menetrendje és a transzferek miatt a felszállási helyek korlátozása előfordulhat.Bajai és kalocsai felszállási igény esetén, a két város összevonása a transzferálás miatt előfordulhat. Kérjük bajai és kalocsai utasaink megértését! Indulás előtt érdeklődhet az autóbusz pontos menetrendjéről. Igyekszünk a legkisebb kitérőkkel kivitelezni az utazást.
 5. Az autóbuszon fix ülőhely felára 1.000 Ft / fő.

Árváltozások:


ÁFA változás, valutaárfolyam-változás, valamint szállítási költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése elõtti 20. napig felemelheti. Errõl köteles az utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstõl elállhat, de errõl az irodát haladéktalanul értesítenie kell.

Az utas költségmentesen elállhat a szerzõdéstõl, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta.

Az utasnak ilyen esetben a befizetett összeget vissza kell kapnia, és ezen felül az adott idõre esõ jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.

 

IV.   Útlevél, vízum, biztosítás

 1. Az Utas,  saját állampolgárságának ismeretében,  köteles érvényes útleveléről, vízumról gondoskodni, a mindenkori útlevél, vám, vízum, stb. szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az Utast terhelik. Az útvonalról, a cél és tranzit országokról való tájékozódásért és az ennek elmulasztásából származó esetleges kötelezettségekért az Utas felelős.
 2. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek az Utazási Irodában, illetve ügynökségeknél az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők.
 3. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv ( kórház, rendőrség, szállásadó ) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.
 4. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető. A megkötés elmulasztásából eredő kár megtérítésére az Utazási Iroda semmilyen körülmények között nem kötelezhető.   

V. Egyéb rendelkezések         

 1. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Ha az Iroda a szerződést nem teljesíti, úgy az utas kívánsága szerint vagy a díjat köteles visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A saját szervezésű utak esetén kártérítési összeg  felső határa (vagyoni és nem vagyoni jellegű) semmilyen esetben sem haladhatja meg  a részvételi díj kétszeresét. Az iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerülő okból nem vett igénybe. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.. A kifogásra okot adó eseményt, színhelyet pedig az Iroda csoportkísérőjével, kihelyezett idegenvezetőjével a helyszínen haladéktalanul közölni kell és jegyzőkönyvbe kell foglalni. Irodánk non stop telefonszámán (30/603-7420) azonnal kérjük bejelenteni a problémát még az utazás ideje alatt.   Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait - az utazás tényleges befejezését követő 7 napon belül - írásban, abban az irodában, ahol az utazásra jelentkezett, az Iroda tudomására kell hozni. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzökönyvek 1 példányát       (214-es tv 12§/5) Amennyiben az utas kárigényét késve, vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). A benyújtott kárigény megválaszolási határideje 30 nap.
 2. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos, minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy hatáskörtől függően kikötik a Szekszárd Bíróság kizárólagos illetékességét. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.
 3. A 2011. január 01-től hatályos, többször módosított Áfa törvénykönyv 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást

– nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként ) veszi igénybe,

- adóalanyként a saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként ( azaz utasként ) veszi igénybe,

- adóalanyként a saját nevében, de más javára ( azaz nem utasként ) veszi igénybe.

 1. Jelen szerződésben foglaltakhoz képest eltérő feltételeket adott utazás jelentkezési lapja, programleírása tartalmazza.

Kijelentem, hogy Ritalia Travel utazási szerződését a hozzátartozó kiegészítőkkel (programleírás, biztosítási feltételek) együtt ismerem és elfogadom.

 

Kelt: ….....................................                                     Megrendelt utazás: …...............................................

 

 

Megrendelő: ….....................................

 

UTAZÁSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE (doc)